Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Τελευταία νέα

Εξωτερικά νέα

project logo gr rnm

Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας AE

Δ/νση: Τέρμα Ομονοίας, Κτήριο Κ.Δ.Β.Μ.

Ταχ. Κώδικας: 62100, Σέρρες

Πληροφορίες:   Α. Καλαθάς

ΤΗΛ.:, 2321045405, 2321023640

FAX:23210 51861

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

παροχΗ υπηρεσιΩν πιστοποΙησης γνΩσεων και δεξιοτΗτων στΟ πλαισιΟ του Εργου «UPGRADE OF SKILLS FOR YOUNG DESIGNERS, FASHION GRADUATES AND START-UPS IN THE CROSS-BORDER AREA AND DEVELOPMENT OF FASHION EMPLOYMENT HUB» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «FASHION EMPLOYMENT HUB» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5060352 ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «INTERREG IPA-CBC GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020»

Ο Πρόεδρος του Κ.Δ.Β.Μ.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 4782/2021 - ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 για Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών και τις τροποποιήσεις του Νόμου 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 3. Τον κανονισμό ανάθεσης υπηρεσιών, μελετών, έργων και προμηθειών του Κ.Δ.Β.Μ.
 4. Την απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Δ.Β.Μ. υπ’ αριθμόν 6/21-06-2022 έγκρισης της ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στα πλαίσια του έργου «Upgrade of skills for young designers, fashion graduates and start-ups in the cross-border area and development of a Fashion Employment Hub» και ακρωνύμιο «Fashion Employment Hub» με κωδικό ΟΠΣ 5060352 που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα «INTERREG IPA-CBC GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020»
 5. Την υπογεγραμμένη Σύμβαση (Subsidy Contract), μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας / Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ CBC PROGRAMME που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα «GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020» και του Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως επικεφαλής εταίρου του έργου, για την χρηματοδότηση του έργου
 6. Το υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ των εταίρων για την υλοποίηση του έργου

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

1. Αριστοτέλειες Καταρτίσεις Αξιολογήσεις Πιστοποιήσεις Ανώνυμη Εταιρία» με διακριτικό τίτλο ACTA AE

2. TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣΜ.Ε.Π.Ε.

3. ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)

που νόμιμα ασχολούνται με την εκτέλεση αντίστοιχων με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάληψη του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πιστοποΙησης γνΩσεων και δεξιοτΗτων ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Upgrade of skills for young designers, fashion graduates and start-ups in the cross-border area and development of a Fashion Employment Hub» και ακρωνύμιο «Fashion Employment Hub» με κωδικό ΟΠΣ 5060352 που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα «INTERREG IPA-CBC GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020», προϋπολογισμού 6.000,00 , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων - Δράσεις D.4.1.1, D.4.1.2, D.4.1.3, στο πλαίσιο του έργου «UPGRADE OF SKILLS FOR YOUNG DESIGNERS, FASHION GRADUATES AND START-UPS IN THE CROSS-BORDER AREA AND DEVELOPMENT OF A FASHION EMPLOYMENT HUB» και ακρωνύμιο «FASHION EMPLOYMENT HUB» με κωδικό ΟΠΣ 5060352 που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα «INTERREG IPA-CBC GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020»

Πιο συγκεκριμένα οι επί μέρους δράσεις του παραπάνω έργου αφορούν :

Δράση Περιγραφή Συνολικός Προϋπ/σμός
D.4.1.1 Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων για το πρόγραμμα «CertifiedExportTradeExecutive», 25 ατόμων 2.000,00 €
D. 4.1.2 Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων για το πρόγραμμα «CertifiedDigitalImageProcessing», 25 ατόμων 2.000,00 €
D. 4.1.3 Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων για το πρόγραμμα «CertifiedSpecialFashionDesigner – CostumeDesigner - Stylist», 25 ατόμων 2.000,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ 6.000,00

Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιβ) της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Περιγραφή της υπηρεσίας

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο του έργου FASHION EMPLOYMENT HUB”. Στο παρόν έργο, το Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πρόκειται να υλοποιήσει 3 προγράμματα κατάρτισης 120 ωρών για συνολικά 75 καταρτιζόμενους.

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της Διακήρυξης .
 • Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς, καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι και την Πέμπτη, 21/07/2022 και ώρα 13:00 (έξι ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο ΚΗΜΔΗΣ), στην διεύθυνση Τέρμα Ομονοίας, Κτήριο Κ.Δ.Β.Μ. Τ.Κ. 62100, Σέρρες.
  • Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
 • Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Δευτέρα, 25/07/2022 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Κτίριο του ΚΔΒΜ στην Τέρμα Ομονοίας, Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 62100, Σέρρες, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού.
  • Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για ενενήντα (90) ημερολογιακές μέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
  • Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κτίριο του Κ.Δ.Β.Μ. στην Τέρμα Ομονοίας , Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 62125, Σέρρες, για θέματα που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού από τον Διευθυντή του Κ.Δ.Β.Μ. κ. Α.Καλαθά, τηλ. 23210 – 45405, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 9.30 π.μ. έως τις 15.30 μ.μ.
  • Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:
   • την Διακήρυξη και τα παραρτήματά της που επισυνάπτονται σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,
   • το Ν.4785/2021 και τις τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ.

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ 

 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE