Εκτύπωση 

ΣΗΜΑ

ΚΕΔΙΜΙΒ 2 ΠΚΜ ΚΩΔ. 192202633

ΚΕΔΙΒΙΜ 1 ΠΚΜ ΚΩΔ. 192202632

www.kekpkm.gr  & info@kekpkm.gr

Σέρρες,25/05/2021

Αρ. Πρωτ:7268

Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων έργου με εκπαιδευτές στο πλαίσιο του έργου:

Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στον Δήμο Ηράκλειας

  

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόθεση του να συνάψει συμβάσεις έργου με εκπαιδευτές, στο πλαίσιο του έργου «Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά στον Δήμο Ηράκλειας», το οποίο θα υλοποιηθεί στην αδειοδοτημένη, πλήρως εξοπλισμένη δομή που διαθέτει στο Δ/Δ Μελενικιτσίου. Η κατάρτιση και των δύο προγραμμάτων αποσκοπεί στην εξάλειψη του αναλφαβητισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων στοιχειώδους επιπέδου, για ενίσχυση των τυπικών τους  προσόντων. Με το πέρας της εκπαίδευσης, οι ωφελούμενοι, θα οδηγηθούν σε εξετάσεις πιστοποίησης, με στόχο τη ισότιμη διεκδίκηση θέσεων στην Αγορά Εργασίας.

 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α1, Α2, Β1 ή Β2

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α/Α Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης Προφίλ Καταρτιζομένων Συνολικές Ώρες Κατάρτισης
  ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α1, Α2, Β1 ή Β2 Άνεργοι Ρομά, οι οποίοι κατοικούν στα Δ/Δ του Δήμου Ηράκλειας  της ΠΕ Σερρών 250

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης «ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α1, Α2, Β1 ή Β2», είναι:

Εκπαιδευτική Ενότητα

 

Ειδικότητα
Εκπαιδευτή
Αριθμός
Ωρών
1. Κατανόηση προφορικού λόγου και  γραπτού λόγου Φιλόλογος 60
2.Παραγωγή γραπτού λόγου Φιλόλογος 70
3.Παραγωγή προφορικού λόγου Φιλόλογος 20
4.Καταστάσεις Επικοινωνίας Φιλόλογος 10
5.Προσωπική ζωή μέσα και έξω από το σπίτι   10
6.Καθημερινή ζωή Φιλόλογος 10
7.Λεξιλόγιο Φιλόλογος 30
8.Φωνητική Φιλόλογος 5
9.Κοινωνιοπολιτισμική Ικανότητα Φιλόλογος 10
10.Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία Μηχανολόγος μηχανικός/μηχανικός παραγωγής & διοίκησης 2
11.Βασικές αρχές εργατικού δικαίου Νομικός 3
12.Τεχνικές αναζήτησης εργασίας Οικονομικών Επιστημών 5
13.Χρήση εφαρμογών Η/Υ Πληροφορικός 15

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Α/Α Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης Προφίλ Καταρτιζομένων Συνολικές Ώρες Κατάρτισης
  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Άνεργοι Ρομά, οι οποίοι κατοικούν στα Δ/Δ του Δήμου Ηράκλειας  της ΠΕ Σερρών 100

Οι εκπαιδευτικές ενότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πρόγραμμα κατάρτισης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ», είναι:

 

Εκπαιδευτική Ενότητα

 

Ειδικότητα
Εκπαιδευτή
Αριθμός
Ωρών
1.Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Πληροφορικός 30
2.Υπηρεσίες διαδικτύου Πλοήγηση στον ιστό και επικοινωνία (browser – outlook) Πληροφορικός 30
3.Επεξεργασία κειμένου (word) Πληροφορικός 30
4.Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία Μηχανολόγος μηχανικός/μηχανικός παραγωγής & διοίκησης 3
5.Βασικές αρχές εργατικού δικαίου Νομικός 3
6.Τεχνικές αναζήτησης εργασίας Οικονομικών Επιστημών 4
 

 

Απαιτούμενα προσόντα :

Η κατάρτιση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (πρώην ΕΚΕΠΙΣ).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Πτυχία

Πιστοποιητικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Βιογραφικό σημείωμα

Επαγγελματική ή/και εκπαιδευτική εμπειρία (η οποία αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών/ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής εμπειρίας από τα αντίστοιχα ιδρύματα /δομές, Τ.Π.Υ ή Α.Π.Υ) που θα αξιολογηθούν ως εξής:

Αμοιβές εκπαιδευτών

Η αμοιβή των εκπαιδευτών ανέρχεται στα 17 € μεικτά, ανά ώρα κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές μπορούν να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε στα γραφεία του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.1. τέρμα Ομονοίας (πρώην κτήριο ΔΕΣΕ) από 25/05 έως 04/06,Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-14:00.

Παρακαλούνται ενδεικτικά, οι εκπαιδευτές να έχουν εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή ppt (power points), 15 slides. ανά διδακτική ώρα.

 

Θα αξιολογηθεί επίσης η δυνατότητα από πλευράς χρόνου και επαγγελματικών υποχρεώσεων να συνεισφέρουν στην καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων .

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Κ.Μ.