PARK

Διασυνοριακό Πρόγραμμα PΑRK

Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

ΣΗΜΑ

КΕΔΙΜΙΒ 2 ΠΚΜ ΚΩΔ. 192202633

ΚΕΔΙΒΙΜ 1 ΠΚΜ ΚΩΔ. 192202632

 www.kekpkm.gr & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας AE

Δ/νση: Τέρμα Ομονοίας, Κτήριο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ταχ. Κώδικας: 62100, Σέρρες

Πληροφορίες: Γ. Αραπάκης

ΤΗΛ.:, 2321045405, 23210 23640

FAX:23210 51861

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σέρρες, 15/1/ 2021

Αρ. Πρωτ: 7160

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Δημιουργία τοπικού συμφώνου ποιότητας των τουριστικών επιχειρήσεων», Δράση 3.4.1 στο πλαίσιο του έργου “Promote tourism and Culture through the water”  ακρωνύμιο “ToCulter” με κωδικό ΟΠΣ 5031337 που έχει ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Interreg IPA CBC Programme “Greece –Republic of North Macedonia 2014 – 2020»

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας AE

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: έως του ποσού των 18.000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α.

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 14.516,13€, ΦΠΑ : 3.483,87€)

Κριτήριο κατακύρωσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

Ο Πρόεδρος του  ΚΕΔΙΒΙΜ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 2. Τον κανονισμό ανάθεσης υπηρεσιών, μελετών, έργων και προμηθειών του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2
 3. Την απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2 υπ’ αριθμόν 4/29-12-2020  έγκρισης της προμήθειας εκπαιδευτικού υλικού για την υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης του έργου με τίτλο “Promote tourism and Culture through the water” και ακρωνύμιο ToCULTER, που έχει ενταχθεί και συχρηματοδοτείται από το διασυνοριακό πρόγραμμα «Interreg IPA CBC PROGRAMME «Greece-Republic of North Macedonia 2014-2020»
 4. Την υπογεγραμμένη Σύμβαση (Subsidy Contract), μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας / Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ CBC PROGRAMME «Greece-Republic of North Macedonia 2014-2020», και του Περιφερειακού ταμείου Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας  ως επικεφαλής εταίρου του έργου, για την χρηματοδότηση του έργου
 5. Το υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ των εταίρων για την υλοποίηση του έργου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 Διαγωνισμό απευθείας ανάθεσης  για την επιλογή αναδόχου για την «Δημιουργία τοπικού συμφώνου ποιότητας των τουριστικών επιχειρήσεων», Δράση 3.4.1 στο πλαίσιο του έργου “Promote tourism and Culture through the water”  ακρωνύμιο “ToCulter” με κωδικό ΟΠΣ 5031337 που έχει ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Interreg IPA CBC Programme “Greece –Republic of North Macedonia 2014 – 2020», συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 18.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

 • Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ .
 • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25/1/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Κτίριο του  ΚΕΔΙΒΙΜ  στην Τέρμα Ομονοίας , ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 62125, Σέρρες , ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: έως και την 22/1/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Οι προσφορές κατατίθενται, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς στο Κτίριο του  ΚΕΔΙΒΙΜ  στο Τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες έως και την καταληκτική ημέρα και ώρα.
  • Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν.
  • Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει μαζί με την προσφορά να υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης με βεβαιωμένη την γνησιότητα της υπογραφής της.
  • Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Το χρονικό διάστημα ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερών.
  • Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
  • α) κράτος-μέλος της Ένωσης,   β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 • Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Ο προϋπολογισμός ορίζεται έως του ποσού των 18.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 • Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εάν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη των υπηρεσιών ή των προμηθειών που προκηρύχθηκαν, οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση της σύμβασης διακόπτεται μονομερώς και αζημίως με απόφαση της Επιτροπής του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. .
  • Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κτίριο του ΚΕΔΙΒΙΜ στην Τέρμα Ομονοίας , ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 62125, Σέρρες, για θέματα που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κ. Α.Καλαθά, τηλ. 23210 – 45405, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 9.30 π.μ. έως τις 15.30 μ.μ.
 • Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:
  • την Διακήρυξη και τα παραρτήματά της που επισυνάπτονται σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,
  • το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΔ 17/1/2021)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Π.Κ.Μ.

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

 

 

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE