Συμβουλευτική

e-Counseling

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main

WEBSITE FASHION 

project logo gr rnm

WEBSITE BIKES

project logo ver1

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

project logo gr rnm

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης «FASHION EMPLOYMENT HUB» - D2.1.5, D3.1.1

Σας γνωρίζουμε ότι το Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης: «Upgrade of skills for young designers, fashion graduates and start-ups in the cross-border area and development of a Fashion Employment Hub - FASHION EMPLOYMENT HUB» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014 – 2020». Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 7.346,02€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ: 1.763,04€, σύνολο 9.109,06€). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο "Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014 – 2020. Είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ 408/6 με ενάριθμο έργου 2021ΕΠ40860006. Η σύμβαση αφορά στην ανάθεση των Παραδοτέων 2.1.5 και 3.1.1 της Πράξης «Upgrade of skills for young designers, fashion graduates and start-ups in the cross-border area and development of a Fashion Employment Hub - FASHION EMPLOYMENT HUB», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG IPA CBC Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014 – 2020 και έχει λάβει κωδικό MIS 5060352.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των παρακάτω παραδοτέων:

Α/Α παραδοτέου Τίτλος παραδοτέου Περιγραφή υπηρεσίας Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ (€) Προϋπολογισμός με ΦΠΑ (€)
D2.1.5 Capitalisation and Sustainability of results plan Ανάπτυξη ενός σχεδίου κεφαλαιοποίησης και βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου 2.282,25 2.829,99
D3.1.1 Operation of the Fashion Employment Hub and support services to new fashion designers and professionals Υλοποίηση πιλοτικών δράσεων υποστήριξης για νέους σχεδιαστές και επαγγελματίες στον τομέα της μόδας 5.063,77 6.279,07
Σύνολο 7.346,02 9.109,06

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΙΚΕ, τηλ. 24310403371-2, e-mail: info@gnosianaptixiki.gr

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Δ.Β.Μ.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE