Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Voucher 18-24
Voucher 25-29
Voucher 29-64
Voucher σε τομείς του Τουρισμού
Διασυνοριακό πρόγραμμα PARK
ΤΟΠ.ΕΚΟ Κοινωνικός Στρυμόνας & ΤΟΠΣΑ Σερραϊκή Γη

PARK

Διασυνοριακό Πρόγραμμα PΑRK

Κοινωνικός Στρυμόνας

ΤοπΕΚΟ Κοινωνικός Στρυμόνας

Σερραϊκή Γη

ΤοπΣΑ Σερραϊκή Γη

e-Learning

trainee 265x200

Photo album

/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main/main
Διαφημιστικό Κε.Δι.Βι.Μ 2 ΠΚΜ
Διαφημιστικό PARK

Σύνδεση

https://www.facebook.com/kekpkm

Εξωτερικά νέα

Borderless Culture - Διασυνοριακό πρόγραμμα
 
Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων με δυνατότητα πιστοποίησης από ΕΟΠΠΕΠ 

 

 

Σέρρες, 03/11/ 2017

Αρ. Πρωτ: 5089

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HD PHOTOBOOKS, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.178,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24%

 

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών, προκηρύσσει τηνανάθεσησύμβασηςγιατηνανάδειξηαναδόχουγια προμήθεια «HDPHOTOBOOKS», συνολικού προϋπολογισμού 1.178,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%, του δημιουργικού και των μεταφορικών.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές θα κατατίθενται στη κεντρική δομή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες, και θα ανοιχθούν στις 9-11-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Αντικείμενο CPV:

22100000-1 Τυπωμένα βιβλία, διαφημιστικά φυλλάδια και ενημερωτικά έντυπα
22150000-6 Διαφημιστικά φυλλάδια
22312000-0 Εικόνες
22315000-1 Φωτογραφίες
22462000-6 Διαφημιστικό υλικό
22400000-4 Γραμματόσημα, επιταγές, τραπεζογραμμάτια, πιστοποιητικά αποθήκης, εμπορικό διαφημιστικό υλικό, κατάλογοι και εγχειρίδια
22460000-2 Εμπορικό διαφημιστικό υλικό, εμπορικοί κατάλογοι και εγχειρίδια

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

 

Τα photobooks θα πρέπει να καλύπτουν επί ποινή αποκλεισμού τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές:

HD Photobooks TEMAXIA TIMH ΣΥΝΟΛΟ
Ελάχιστες προδιαγραφές 50 23,56€ 1178€
Διαστάσεις 30 X 30 cm
Με 50 σελίδες με φωτογραφίες / photobook
Συμπαγές εξώφυλλο με φωτογραφία
Illustration χαρτί: 220 gsm + Protection (προστασία από την υγρασία και μερική προστασία από ακτίνες UV)
Εκτύπωση High Definition (1200 x 3600 dpi equivalent)

Συνολικό κόστος: 1178€

 

*Στην τιμή περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%, το δημιουργικό και το κόστος αποστολής.

Το χρονικό διάστημα της ως άνω ζητούμενης προμήθειας θα είναι εντός 20 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης .

Για θέματα που αφορούν το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Αραπάκη Γεώργιο τηλ. 23210 45405(email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">info@kekpkm.gr).


ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Η υποβολή των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει μέχρι την 08/11/2017 και ώρες γραφείου από τις 09-:00 έως 14:00, ταχυδρομικώς / ταχυμεταφορικώς στη διεύθυνση: Τέρμα Ομονοίας , ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π. Ε. Σερρών, 62100, Σέρρες.

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου–εφόσον υπάρχει)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HD PHOTOBOOKS»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π. Ε. Σερρών

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 08-11-2017.

                           Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο

Ο φάκελος της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  • Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με υπογραφή και σφραγίδα του υπεύθυνου του οικονομικού φορέα.
  • Τεχνική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα στο παράρτημα Α των προσφερόμενων photobooks, από την οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
  • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
  • Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική αρχή ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 80 του Ν. 4412/12.
  • Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των διαχειριστών τους. Στις δε περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Συμβούλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..

Η παράδοση-παραλαβή θα γίνει στο γραφείο ενημέρωσης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. στην Υψηλάντου 4 στις Σέρρες και τον ανάδοχο που θα προκύψει βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και κάθε νόμιμη κράτηση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2. Π.Κ.Μ. Π.Ε. Σερρών

Παναγιώτης Σπυρόπουλος

 

 


Για να δείτε την ανακοίνωση σε μορφή PDF, πατήστε εδώ

flags

diaugeia

ΕΣΠΑ 2014-2020

LogoEKT EYE